Osnovno o pravima interpretatora PDF Štampa El. pošta

Interpretator, odnosno izvođač, jeste fizičko lice koje se lično angažuje na interpretaciji dela (muzičar, glumac, igrač, pantomimičar, pevač, dirigent). Ovo je definicija koju daje Zakon o autorskom i srodnim pravima u članu 113.

Interpretacija je, slovom istog Zakona, duhovno dobro koje nastaje ličnim angažovanjem interpretatora prilikom zvučnog, odnosno vizuelnog ili zvučnog-vizuelnog saopštavanja dela (čl. 112).

U punom skladu sa Zakonom, Organizacija za kolektivno ostvarivanje interpretatora – Organizacija PI – veruje da lični angažman izvođača u interpretaciji daje poseban pečat i doprinos kreiranom delu. Taj poseban doprinos daje osnov za moralna i imovinska prava interpretatora na izvedenom delu.

Moralno pravo interpretatora, odnosno pravo da bude priznat kao takav, a njegovo ime naznačeno na svakom primerku snimka dela, kao i da se u odgovarajućim slučajevima suprostavi distribuciji snimaka svoje interpretacije zajemčeno je Zakonom (čl. 114 i 115).

Moralna prava interpretatora Organizacija PI ne štiti.

Imovinska prava (koja naš Zakon detaljno definiše u poglavlju 1.4.2.) Organizacija PI štiti i to na osnovu dozvole, koju je izdao Zavod za intelektualnu svojinu.

Kolektivno ostvarivanje imovinskih prava poverenih Organizaciji PI uključuje:

  • emitovanje interpretacije sa izdatog snimka na nosaču zvuka (čl. 117 st.1.1.);
  • javno saopštavanje interpretacije, koja se emituje sa izdatog snimka na nosaču zvuka (čl. 117 st.1.2);
  • javno saoštavanje interpretacije sa izdatog snimka na nosaču zvuka (čl. 117 st.1.3);
  • interaktivno činjenje dostupnim interpretacije javnosti (čl. 116 st. 1 tačka 6); kao i
  • posebna naknada za interpretatore (član 39 u vezi sa čl. 146).

Interpretatorska imovinska prava ostvaruju se preko Organizacije PI, preko ugovora koji zaključuju individualni interpretator – izvođač i Organizacija PI, preko naloga koji interpretator izdaje Organizaciji PI, ili na osnovu samog Zakona.

 
Copyright 2019 Prava Interpretatora - Organizacija PI.