Majke Jevrosime 38, 11000 Beograd, Srbija

Osnovno o pravima interpretatora

Interpretator, odnosno izvođač, jeste fizičko lice koje se lično angažuje na interpretaciji dela (muzičar, glumac, igrač, pantomimičar, pevač, dirigent). Ovo je definicija koju daje Zakon o autorskom i srodnim pravima u članu 113.

Interpretacija je, slovom istog Zakona, duhovno dobro koje nastaje ličnim angažovanjem interpretatora prilikom zvučnog, odnosno vizuelnog ili zvučnog-vizuelnog saopštavanja dela (čl. 112).

U punom skladu sa Zakonom, Organizacija za kolektivno ostvarivanje interpretatora – Organizacija PI – veruje da lični angažman izvođača u interpretaciji daje poseban pečat i doprinos kreiranom delu. Taj poseban doprinos daje osnov za moralna i imovinska prava interpretatora na izvedenom delu.

Moralno pravo interpretatora, odnosno pravo da bude priznat kao takav, a njegovo ime naznačeno na svakom primerku snimka dela, kao i da se u odgovarajućim slučajevima suprostavi distribuciji snimaka svoje interpretacije zajemčeno je Zakonom (čl. 114 i 115).

Moralna prava interpretatora Organizacija PI ne štiti.

Imovinska prava (koja naš Zakon detaljno definiše u poglavlju 1.4.2.) Organizacija PI štiti i to na osnovu dozvole, koju je izdao Zavod za intelektualnu svojinu.

Kolektivno ostvarivanje imovinskih prava poverenih Organizaciji PI uključuje:

  • emitovanje interpretacije sa izdatog snimka na nosaču zvuka (čl. 117 st.1.1.);
  • javno saopštavanje interpretacije, koja se emituje sa izdatog snimka na nosaču zvuka (čl. 117 st.1.2);
  • javno saoštavanje interpretacije sa izdatog snimka na nosaču zvuka (čl. 117 st.1.3);
  • interaktivno činjenje dostupnim interpretacije javnosti (čl. 116 st. 1 tačka 6); kao i
  • posebna naknada za interpretatore (član 39 u vezi sa čl. 146).

Interpretatorska imovinska prava ostvaruju se preko Organizacije PI, preko ugovora koji zaključuju individualni interpretator – izvođač i Organizacija PI, preko naloga koji interpretator izdaje Organizaciji PI, ili na osnovu samog Zakona.