Majke Jevrosime 38, 11000 Beograd, Srbija

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

Organizacija PI bavi se ostvarivanjem imovinskih prava interpretatora, što uključuje prikupljanje i obradu podataka o ličnosti interpretatora i nosilaca imovinskih prava interpretatora, kao i formiranje i ažuriranje zbirki podataka koje su potrebne radi obavljanja delatnosti. Podaci kojima raspolaže Organizacija obrađuju se i automatizovano i ručno. Mogućnost pristupa podacima imaju zaposleni u skladu sa internim aktima, obrađivač podataka, srodne inostrane organizacije u skladu sa ugovorom i zakonom, kao i državni organi na osnovnu odgovarajućeg zvaničnog dokumenta za precizno navedeni podatak i u skladu sa Zakonom.

Dostavljanje podataka o ličnosti je obavezno radi ostvarivanja imovinskih prava interpretatora. Interpretator odnosno nosilac prava ima pravo da u svakom trenutku pisanim putem zahteva brisanje podatka o ličnosti iz zbirki podataka uz obavezu izmirenja eventualnih dugovanja prema Organizaciji. Brisanje podatka može onemogućiti Organizaciju da ostvaruje imovinska prava interpretatora odnosno nosioca prava.

Ukoliko Organizacija bude obaveštena o nedozvoljenoj obradi podataka, odmah će o tome obavestiti interpretatora odnosno nosioca prava i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.