Majke Jevrosime 38, 11000 Beograd, Srbija

Osnovni podaci

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora (Organizacija PI) jeste nedobitna organizacija koja okuplja interpretatore (izvođače) muzičkih i muzičkoscenskih dela i ostvaruje njihova imovinska prava.

Organizacija PI je osnovana kao kolektivna organizacija za ostvarivanje srodnog prava - prava interpretatora, a u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima.

Organizacija PI ostvaruje sledeća imovinska prava interpretatora:

  1. pravo na interaktivno činjenje interpretacije dostupnom javnosti žičnim ili bežičnim putem na način koji omogućuje pojedincu individualni pristup interpretaciji sa mesta i u vreme koje on odabere;
  2. pravo na naknadu za emitovanje i reemitovanje interpretacije sa snimka izdatog na nosaču zvuka;
  3. pravo na naknadu za javno saopštavanje interpretacije sa snimka izdatog na nosaču zvuka;
  4. pravo na naknadu za javno saopštavanje interpretacije koja se emituje sa snimka izdatog na nosaču zvuka; i
  5. pravo na posebnu naknadu od uvoza, odnosno prodaje tehničkih uređaja i praznih nosača zvuka i slike za koje se opravdano može pretpostaviti da će biti korišćeni za umnožavanje interpretacije za lične nekomercijalne potrebe.

Intepretator ostvaruje pomenuta imovinska prava na osnovu ugovora sa Organizacijom PI, ovlašćenja-naloga, ili na osnovu Zakona o autorskom i srodnim pravima. Naknada interpretatoru obračunava se i isplaćuje u skladu sa Planom raspodele.

Plan raspodele usvaja Skupština Organizacije PI, a tekst je dostupan na ovom sajtu.

Da bi interpretator – izvođač ostvario svoja prava nije potrebno da bude član Organizacije.

Organizacija PI prikuplja naknade od korisnika interpretacija preko odgovorajućeg ugovora sa organizacijom proizvođača fonograma (za emitovanje, reemitovanje i javno saopštavanje interpretacija), kao i preko odgovarajućeg ugovora sa organizacijom autora muzičkih dela (za posebnu naknadu od uvoza odnosno prodaje tehničkih uređaja i nosača zvuka i/ili slike). Iznosi naknada koji plaćaju korisnici regulisani su odgovarajućim tarifama koje su dostupne na ovom sajtu.

Repertoar Organizacije PI predstavljaju sve interpretacije koje su zaštićene Zakonom o autorskom i srodnim pravima i međunarodnim propisima (Rimska konvencija i WPPT sporazum).

Korisnik interpretacije je svako pravno ili fizičko lice koje u okviru obavljanja delatnosti na teritoriji Republike Srbije koristi repertoar Organizacije PI i svako drugo lice koje javno koristi repertoar Organizacije PI kao i lica koja su obveznici plaćanja posebne naknade shodno odredbama čl.39 a u vezi sa čl.146 Zakona o autorskom i srodnim pravima.

Organizacija PI posluje sa adrese u Ulici majke Jevrosime 38, u Beogradu.  

Akti PI dostupni su svim zainteresovanim interpretatorima - članovima PI.

Za sve bliže informacije stojimo Vam na raspolaganju.

ORGANIZACIJA PI
Majke Jevrosime 38, Beograd
Direktor/zastupnik Aleksandar Cvetković

Tel: +381.11.322.38.31
Web sajtwww.pravainterpretatora.org, www.pravainterpretatora.rs,  
E-mailoffice@pravainterpretatora.org

Radno vreme: radnim danima od 09.00h do 17.00h
Rad sa strankama: radnim danima od 10.00h do 16.00h