Мајке Јевросиме 38, 11000 Београд, Србија

Обавештење о обради података о личности

Организација ПИ бави се остваривањем имовинских права интерпретатора, што укључује прикупљање и обраду података о личности интерпретатора и носилаца имовинских права интерпретатора, као и формирање и ажурирање збирки података које су потребне ради обављања делатности. Подаци којима располаже Организација обрађују се и аутоматизовано и ручно. Могућност приступа подацима имају запослени у складу са интерним актима, обрађивач података, сродне иностране организације у складу са уговором и законом, као и државни органи на основну одговарајућег званичног документа за прецизно наведени податак и у складу са Законом.

Достављање података о личности је обавезно ради остваривања имовинских права интерпретатора. Интерпретатор односно носилац права има право да у сваком тренутку писаним путем захтева брисање податка о личности из збирки података уз обавезу измирења евентуалних дуговања према Организацији. Брисање податка може онемогућити Организацију да остварује имовинска права интерпретатора односно носиоца права.

Уколико Организација буде обавештена о недозвољеној обради података, одмах ће о томе обавестити интерпретатора односно носиоца права и Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.